Thành phố Tân Uyên

Thành phố Tân Uyên trực thuộc tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở Thị Xã Tan Uyên với Cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ